เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

รูปปกเซต

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน นายสมหวัง พวงประสาทพร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี