เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

เมฆ

การเรียนการสอน เรื่อง องค์ประกอบของอากาศ

วิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.5

ผู้สอน นายประภาส สุขสุทธิ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม