เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

S 8093716

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ระบบสืบพันธุ์เพศชาย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เจ้าของผลงาน : นายไพรสัณฑ์  เลิศดรุณาณัติ ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี