เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ครูพรสุดา

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ข้อต่อและการเคลื่อนไหวของมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เจ้าของผลงาน : นางสาวพรสุดา แสงงาม  ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา