เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

รูปภาพ1

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ งานบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน นางกาญจนา ยศตระกูล ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ  โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา