เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

S 20209873

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ : การแท็คเกิ้ล รักบี้ฟุตบอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นางสาวอรุณวรรณ  วันสิม ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์