เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ปก

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา

เจ้าของผลงาน : นางสาวกาญจนา  หงษ์โต  ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา