เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

หน่วย1 ระบบนิเวศ

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ระบบนิเวศ (Ecosystem) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นางสาวพรทิพย์  บุญมา  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม