เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

สไลด์1

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : คำที่มีความหมายโดยตรงและและความหมายโดยนัย

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นายเสนา เหมือนหงส์ ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา