เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

'งานนำเสนอ23ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ :สมบัติของแก๊สและกฏของบอลย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5