เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

Brown and Orange Neutral Delicate Organic Fashion Marketing Presentation

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : Have got / Has got  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นางนลัทพร  พูลทิพยานนท์  ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา