เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ปก

 

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ลำดับเลขคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เจ้าของผลงาน : นางสาวกมลชนก เงินงาม  ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา