เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 

dรีวิว ทิพย์


 

ชื่อกิจกรรม การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม The Dendrobium Orchid  Hybrid 

เจ้าของผลงาน  นางสาวทิพย์สุดา  ประดาสุข

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง


 smp710153