เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

111

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ :  เลขยกกำลัง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน  :   นางพิมพา   แพทย์วงค์  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา