เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 

กิจกรรมอัลกอริทึมเบื้องต้น

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : อัลกอริทึมเบื้องต้น รายวิชาวิทยาการคำนวณ1

เจ้าของผลงาน : นางสาววรรณนิศา ล่องแพ ตำแหน่ง ครู คศ.1

กลุ่มงานเทคโนโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา