เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ปกสื่อ

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : การสังเคราะห์แสงแสนอร่อย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นางสาวศุจิดา  ไชยลา ตำแหน่งครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเทพมงคลรังษี