เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

สื่อสอนออนไลน์ head

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน นายจอมพล สังข์เงิน ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเทพมงคลรังษี