เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

หน้าปกคลิปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นางสาวสุนิสา  แซ่เอง  ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์  โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี