เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

42440

วิชา ศ22101 ศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

"กิจกรรม เทคนิคการวาดภาพสีน้ำ"

นางสาวเพ็ญนภา  วิชัยสุทธิพันธุ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี