เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

21 Mediumชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ : Health Problems      สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นางสาววรณรท ศรีคำบ่อ           ตำแหน่ง : ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์