เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

S 8454147

กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการต่อวงจรสวิตช์ไฟ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

นางสาวเอมิกา พลานนท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี