เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

งานนำเสนอ234

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : สารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลไคน์ สำหรับนักเรียนชัันมัธยมศึกษาปีที่ 6

เจ้าของผลงาน : นางสุพัตรา พรมที ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเทพมงคลรังษี