เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

สไลด์1

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : การถ่ายทอดพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

เจ้าของผลงาน : นางสาวจุฑามาศ  พุ่มศิริ    ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์