เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

S 7037025 removebg preview

 

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : การเคลื่อนที่แนวตรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นางสาวชลธิชา  ศรีนวล ตำแหน่ง ครู คศ.1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์