เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

Slide1

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นางสาวกิตติมา  วาระสิทธิ์  ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต