เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ปก


 ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : พฤติกรรมการบริโภค

เจ้าของผลงาน : นางสาวปรียาวดี วัลลา ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม