เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : สมการเชิงเส้นสองตัวแปร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เจ้าของผลงาน : นายสิทธิโชค  ภูลา ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี