เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ปก ep.1

ชื่อกิจกรรมการจัดเรียนรู้ : บทที่ 1 เรื่องเซต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นางสาววาสนา  พิมพขันธ์ ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา