เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ปกส่งครูต้นแบบ

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : นาฏศิลป์ตะวันออก (นาฏศิลป์อินเดีย) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน นายธนาฤทธิ์ รอดทัศนา  แหน่ง ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ โรงเรียนเทพมงคลรังษี