เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ปกครูต้นแบบในเวป2

 

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  :  การสร้างคำสมาส     สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

เจ้าของผลงาน  : นางสาวสุจิตรา  พึ่งฮั้ว  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา