เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

177362

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ : การจับไม้และการสร้างความคุ้นเคยกีฬาเทเบิลเทนนิส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นายทศพร กานติมาอัศจรรย์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ