เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

จม ลอย

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : จม-ลอย กิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง ความหนาแน่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นางบัณฑิตา เพิ่มพูล ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง