เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ปกคำสันธาน 1

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ : ชนิดและหน้าที่ของคำ :  คำสันธาน  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นางสาวอุษา สินตระกูลชัย  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์