เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

1

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ :  เลขยกกำลัง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : ว่าที่ ร.ต.หญิงจรรยา  เลิศมณีทวีทรัพย์  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์