เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ปกVDOชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : การเผยแพร่พุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 2
เจ้าของผลงาน : นางสาวเมธาวี  ศศิโรจน์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม