เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

นันท์นลิน

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : การนำภูมิสารสนเทศไปใช้ในชีวิตประจำวัน :ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เจ้าของผลงาน : นางสาวนันท์นลิน  รัตนวิชาวัฒน์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม