เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

รูปภาพ4

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ทัศนธาตุ (Visual Elements)

เจ้าของผลงาน : นางสาวณัฐกานต์ เกษมโศธน์

 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม