เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

7919

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน นายธีรพงษ์ ทองดอนน้อย ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ โรงเรียนเทพมงคลรังษี