เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ปกจะเข้

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : เทคนิคการบรรเลงจะเข้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นางสาวณัฎฐา  เกียรติศิริกุล ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ โรงเรียนเทพมงคลรังษี