เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

อีฟ2

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : How To padlet จัดการเรียนการสอนพยัญชนะภาษาพม่า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นางสาวจิราภรณ์ สุขแป้น  ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี