เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

เลขยกกำลัง

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : .เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นายกรกฎ สะลิม ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา