เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ปกคลิป

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ : อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอน ความหมายของอสมการ (กิจกรรมจับคู่ข้อความ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นายยะนัย เลิศธนโยธิน  ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา