เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

S 2433028

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ : โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นางสาวอุทัยทิพย์  คล้ายบุตร  ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง