เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

30E56021 0BD7 4B72 82F8 5DF08B22CBBB

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : Present Contrast สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นายนันทภพ หอมชื่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์