เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ปกคลิปลีลาศ

กีฬาลีลาศ ม.6

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

ครูวัชรพงษ์  พรหมเผือก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ช่องพลศึกษาbyครูพละหุ่นหมี