เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

cover5ปก

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : การสำรวจพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เจ้าของผลงาน : นางสาวปานรวี ภูศรี ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม