เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 

 

Smart Global English

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : Smart Global English สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เจ้าของผลงาน : นายธิเบต  นิลสวัสดิ์ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

Here is an online lesson teaching in the subject of 'Young Guide' for students in grade 11 : M.5 by teacher Tibet Nilsawat from Saiyokmaneekanwittaya School, Kanjanaburi province in Thailand. I hope that you will enjoy, like and love English language more after watching this online lesson. Welcome everyone to my channel.