เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

IMG 1194

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ :
สำรวจตนเองด้านการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางสาวนภัทร สุวรรณโชติ ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง