เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ปกเล็ก

 

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ : มารู้จัก "การขยายพันธุ์พืช" กันเถอะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นายศรัณย์ กัณทาทรัพย์ ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์