เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

Untitledชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ :ทักษะการเล่นลูกมือบน (การเซต)

เจ้าของผลงาน:นายสันทัด นิลรอด ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้:สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์